Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, gedeponeerd bij de KvK en opgenomen op onze website; www.provino.nu Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post of per e-mail bij ons indienen.

Algemene Voorwaarden Pro Vino

1. Algemeen
Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk, gedeponeerd bij de KvK en opgenomen op onze website; www.provino.nu Op verzoek verzenden wij u een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u telefonisch, per post, per fax of per e/mail bij ons indienen.

2. Klantgegevens
De gegevens die u, of fysiek of via www.provino.nu , aan Pro Vino verstrekt behandelen wij vertrouwelijk. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand. De houder van het bestand is Pro Vino. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u uw gegevens wenst in te zien of te verwijderen dan kunt u dat kenbaar maken per post of via info@provino.nu In het eerste geval krijgt u van ons, binnen 24 uur, een overzicht van de bij ons bekende gegevens. In het tweede geval verwijderen wij u gegevens binnen 24 uur.

3. Gegevens die verstuurd worden via de Pro Vino website
De gegevens die u opgeeft via onze internetsite worden via een beveiligd protocol over het world wide web gestuurd.

4. Kamer van Koophandel
Pro Vino is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 14089724.

5. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Pro Vino internetsite waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Pro Vino. Het is niet toegestaan, zonder toestemming van Pro Vino, de op de Pro Vino website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

6. Verstrekken van alcohol
Pro Vino verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 18 jaar.

7. Prijsregeling
De genoemde prijzen in de Pro Vino prijscourant zijn bindend, kennelijke verschrijvingen uitgezonderd.

De op de Pro Vino website genoemde prijzen zijn bindend, kennelijke verschrijvingen uit-gezonderd.

Alle prijzen zijn in in Euro’s, exclusief BTW, exclusief bezorgkosten, exclusief eventuele verpakkingen.

Voor wat betreft de prijzen en bezorgkosten op de internetsite gelden de volgende regelingen: Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, exclusief bezorgkosten, inclusief eventuele verpakkingen. De bezorgkosten bedragen Euro 10,00 per eenheid.

8. Betaling
Betaling geschied binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling door overschrijving op de bankrekening van Pro Vino (ABN Bank NL71ABNA0970678282). Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering op onze rekening is bijgeschreven dan bent u over het bedrag wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%. De mogelijkheid bestaat om te betalen door middel van een doorlopende machtiging. Seperaat worden hier af-spraken over gemaakt.

9. Bezorging algemeen
Pro Vino streeft erna om binnen vijf werkdagen te leveren. De bezorging vindt plaats door Pro Vino zelf of per post. De bezorgkosten zijn seperaat opgenomen in onze prijscourant.

Voor wat betreft de Pro Vino website gelden de volgende regelingen: De bezorging vindt plaats per post. De op de Pro Vino website aangegeven levertijden gelden als indicatie. Pro Vino streeft ernaar om binnen 5 werkdagen te leveren.

Pro Vino is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van de overschrijding van de le-vertijd.

10. Breuk of vermissing
Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden dan draagt Pro Vino er zorg voor dat de nieuwe wijn en/of aanverwant product zo spoedig mogelijk geleverd wordt. U dient dit bij ontvangst te melden, het gebrek te specificeren en op de pakbon aan te tekenen. Doet u dit niet dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend wijn en/of aanverwant product.

11. Ontbinding overeenkomst
Na ontvangst van de wijn en/of aanverwant product heeft u 7 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en de wijn en/of aanverwant product te retourneren. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending. Tenzij, binnen 30 dagen na levering blijkt dat de geleverde wijn en/of aanverwant product niet aan de over-eenkomst beantwoordt en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending wordt het betaalde bedrag door ons terugbetaald.

Indien de maximale levertijd van 30 dagen wordt overschreden heeft u het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

12. Zolang de voorraad strekt
Indien de wijn en/of aanverwant product niet meer voorradig is dan wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Pro Vino stelt u dan een alternatief voor.

13. Aansprakelijkheid
Pro Vino is niet aansprakelijk voor bedragen hoger dan het factuurbedrag, althans niet voor een hoger bedrag dan waarvoor de verzekering van Pro Vino aansprakelijk kan wor-den gesteld.

14. Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven in eigendom van Pro Vino tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden ten opzichte van Pro Vino heeft voldaan.

15. Rechtsgeschil
Alle gevallen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen welke uit een overeenkomst tussen Pro Vino en haar afnemers voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het ar-rondissement Maastricht

16. Klachten
Indien u, in het algemeen, een klacht heeft dan kunt u altijd contact met ons opnemen: e-mail; info@provino.nu, telefonisch; op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur, 045-2600013. Per e-mail kunt u binnen 24 uur een antwoord van ons verwachten.